İyileştirme Alanları - Mimarlık Fakültesi
İyileştirme Alanları

Mimarlık Bölümü’nde 1985 Eğitim Öğretim Yılında, 1993 Eğitim Öğretim Yılında, 1997 Eğitim Öğretim Yılında, 2002 Eğitim Öğretim Yılında, 2005 Eğitim Öğretim Yılında, 2010 Eğitim Öğretim Yılında, 2014 Eğitim Öğretim Yılında ders programı iyileştirmeleri yapılmıştır.

Gazi Üniversitesi’nden mezun mimarlar ulusal ve uluslararası inşaat firmalarında, mimari tasarım bürolarında, şantiyelerde, devlet kurumlarında, belediyelerde önemli pozisyonlarda istihdam edilmektedir. Bu durum, bölüm mezunlarının bilgi ve becerileri bakımından yetkinliklerini göstermektedir. Eğitim programının içeriğinin ve müfredatın düzenli olarak gözden geçirilmesi yılda iki kez, Türkiye’deki tüm ‘Mimarlık Bölümleri Başkanları’nın katılımıyla gerçekleşen ‘Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG) Toplantıları’ sonucunda yapılmaktadır. ‘MOBBİG Toplantıları’na işverenler ve Mimarlar Odası’nın da sürekli katılımı sağlanmaktadır. Böylelikle programın işverenler ve meslek odalarınca gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, kent plancıları yetiştirdiği için, kenti oluşturan somut veya somut olmayan çeşitli segmentlerin hem tekil hem de bütüncül analizlerinin, öğrenciler tarafından özümsenmesi önemsemektedir. Bu nedenle, kenti oluşturan fiziksel, sosyal, çevresel, sosyal, ekonomik vb. öğelerin tümünün öğrenciler tarafından tanınması ve planlama perspektifi dahilinde akademik yorum geliştirilmesi önemlidir. Dolayısıyla, müfredatın geliştirilmesi aşamasında, kenti oluşturan tüm segmentler düşünülerek (ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanları dikkate alınarak) dersler önerilmektedir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Programın eğitim amaçları komisyon vasıtası ile yürütülmektedir. İç paydaşların görüşleri doğrudan eğitim amaç ve müfredatının oluşmasında belirleyicidir. Her yıl revize edilen “Müfredat Taslağı” öğretim elemanlarının görüşüne sunulmakta, nihai hali komisyonca Bölüm Başkanlığı’na iletilmektedir. Dış paydaş katkısı daha ziyade kıyaslama ile sağlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı emsal programlar sürekli olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır.

Birimimize ait herhangi bir akreditasyon sistemi bulunmamakla beraber birimimizin üye olduğu “Endüstriyel Tasarım Akademik Kurulu (ETAK)” düzenli toplantılarına devam etmekte ve birimimiz bu kurulda Bölüm Başkanlığı seviyesinde temsil edilmektedir. ETAK Mayıs 2016 toplantısında Akreditasyon çalışmalarına hız vermiş ve taslak bir kriter dosyası hazırlanmıştır. Birimimiz bu taslak kriter dosyası üzerinde değerlendirmelerini sürdürmektedir.